Dla klientów indywidualnych:

Kancelaria świadczy doradztwo prawne, opracowywanie pism procesowych oraz reprezentację w zakresie:

1. Prawo cywilne w sprawach o:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadkach (za uszkodzenie ciała, kolizje drogowe, przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym),
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zobowiązania,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • ustanowienie służebności przesyłu za odszkodowaniem,
 • ustanowienie służebności gruntowej,
 • ochronę posiadania,
 • uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku, dziedziczenie, testamenty, zachowek,
 • zapłatę,
 • odzyskiwanie długów,
 • obronę przed firmami windykacyjnymi,
 • odzyskiwanie nieruchomości,
 • „upadłości konsumenckiej”,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • czynności notarialne (Prawnik występuje jako pełnomocnik przed Notariuszem).

2. Prawo spółdzielcze i nieruchomości w sprawach o:

 • zasiedzenie,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, na których zostały wytyczone linie energetyczne, rurociągi, gazociągi, postawiono budynki na cudzym gruncie, przeprowadzono drogi,
 • pomoc prawną przy kupnie i sprzedaży nieruchomości (reprezentowanie w negocjacjach, przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości),
 • zniesienie współwłasności,
 • ustalenie sposobu użytkowania,
 • wyodrębnianie lokali,
 • przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami,
 • dostawcami mediów,
 • prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,
 • odzyskiwanie nieruchomości,
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wznowienie postępowania,
 • reprezentację przed organami administracji i sądami,
 • ochrona praw lokatorów,

Księgi wieczyste w tym:

 • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • uaktualnienie księgi wieczystej.

3. Prawa rodzinnego w sprawach o:

 • separację,
 • rozwód,
 • alimenty (dla dzieci, byłego małżonka),
 • podział majątku po rozwodzie,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • opiekę nad dzieckiem,
 • wyrażenie zgody na czynność dziecka,
 • kontakty rodzica z dzieckiem,
 • adopcję,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa i macierzyństwa. 

4. Prawo karne w sprawach o:

 • reprezentację klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura i sąd),
 • obronę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • reprezentację pokrzywdzonego,
 • stalking,
 • odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przerwa w odbywaniu kary, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • zawiadomienia o przestępstwie,
 • tymczasowe aresztowanie,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, zażaleń, w tym na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
 • umorzeniu postępowania, zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania,
 • sporządzanie  apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, próśb o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego,
 • przygotowywanie pism związanych z postępowaniem wykonawczym. 

5. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach o:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • przywrócenie do pracy,
 • spory z pracodawcą,
 • mobbing,
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji dotyczących praw i obowiązków pracowniczych,
 • określanie wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych,
 • przejmowanie pracowników przez innego pracodawcę, aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnień grupowych,
 • przygotowywanie oraz dokonywanie analizy umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych dokumentów pracowniczych, także pod względem wywołania skutków prawnych dla pracowników,
 • tworzenie i interpretowanie umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności, wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych, m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
 • reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracodawców, jak i pracowników, w sporach przed sądami pracy,
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenia takiej umowy,
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, 
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i dochodzenie roszczeń z nim związanych,
 • odpowiedzialności pracownika za szkody,
 • odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie. 
 • renty i emerytury, w szczególności: 

- sporządzanie odwołań od decyzji w sprawie przyznania renty (renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej itd.)  lub emerytury (emerytury na zasadach zwykłych, wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej itd.),
- sporządzanie apelacji od wyroków sądu odmawiających prawa do emerytury, bądź renty,

 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS,
 • doradzanie w zakresie sposobu gromadzenia dowodów na okoliczność wykonywania pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze, 
 • doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów potwierdzających fakt wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.  

6. Prawo administracyjne w sprawach o:

 • reprezentację Klienta przed organami i instytucjami administracji publicznej,
 • reprezentację w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, skarg do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień. 

7. Mediacja i arbitraż:

 • Najważniejszą kwestią, którą się kierujemy przy prowadzeniu spraw Naszych Klientów jest dbałość o ich interesy. Zawsze i w pierwszej kolejności dążymy wszelkimi możliwymi sposobami do rozwiązania sprawy i zawarcia porozumienia pomiędzy stronami w sposób polubowny, bez konieczności rozpoczynania drogi sądowej. 

Dla Polaków mieszkających zagranicą i cudzoziemców:

  Współpraca z takimi osobami wygląda inaczej ze względu na utrudniony kontakt z Klientem, jednak nie oznacza to, że osoba stale przebywającą za granicą nie może, umocować swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw urzędowych i sądowych w Polsce.
  W takiej sytuacji adwokat działa w imieniu Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz w ramach zawartej z nim umowy.

  Pomoc prawna jaką świadczymy na rzecz Klientów przebywających za granicą obejmuje:
  -  udzielanie porad prawnych przez telefon, e-mail, za pomoc komunikatorów internetowych,
  -  kontakt drogą tradycyjnej poczty,
  -  sporządzanie pism procesowych,
  -  prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami (policją, prokuraturą, urzędami). 

  W trakcie pierwszej rozmowy z adwokatem ustalany jest zakres, termin oraz koszt usługi prawnej. Po opłaceniu ustalonego wynagrodzenia na konto kancelarii, ustanowiony pełnomocnik poprowadzi sprawę zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

  Klient przebywający zagranicą może skorzystać ze wszystkich usług jakie świadczy Kancelaria, w szczególności z pomocy w:
 • sprawach spadkowych i majątkowych na terenie Polski,
 • pomoc w uzyskiwaniu dokumentów (akty USC, zaświadczenia o rozwodzie),
 • legalizacja pobytu na terenie Polski oraz pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę.